Slotprogramma fan it Gysbertjier 2016

Op sneintemiddei 27 novimber wurdt it 350ste Gysbert Japicxjier ôfsletten mei in konsert fan it ferneamde ensemble Camerata Trajectina yn de Martinitsjerke fan Boalsert.
Yn 2003, by de betinking fan it 400ste bertejier fan Gysbert Japicx makke dit ensemble fan âlde muzyk al in cd mei in part fan syn lieten. Hja besochten doe mei santjinde iuwsk Frysk en mei ynstruminten út dy tiid sa ticht mooglik by it orizjineel te kommen. De cd foel sa yn ’e smaak dat dy yn koarte tiid útferkocht wie.

In soad fan Gysbert Japicx syn gedichten binne makke om te sjongen. Sa hat er in tritich lieten skreaun op doedestiids bekende wizen. Faak keas hy meldijen dy’t yn Hollân yn swang wiene, mar ek noch al wat meldijen komme oarspronklik út oare Europeeske lannen. It ensemble Camerata Trajectina hat ûnder lieding fan prof. dr. Louis Grijp (1954-2016) stúdzje makke en klank jûn oan de útfieringswizen fan de Nederlânske muzyk fan de Midsiuwen ôf oant en mei de 17e iuw. It troch him oprjochte ensemble joech withoe folle konserten en makke cd’s oer ferskate tema’s.

Harren programma’s binne opboud om literêre, politike en religieuze tema’s en persoanen hinne. Camerata Trajectina wurke mei oan tal fan nasjonale betinkings. Yntinsyf ûndersyk en in spontane útfiering, dêr’t de ymprovisaasje in grutte rol yn spilet, karakterisearje de konserten fan it ensemble.

Oan it programma wurdt fierder meiwurke troch de dichter Jacobus Q. Smink dy’t yn 2013 de Gysbert Japicxpriis wûn mei syn bondel “Sondelfal”.

Tagongspriis € 10,00 ynkl. kofje/tee yn it skoft (allinne kontante betelling of it bedrach yntiids oermeitsje op NL15RABO0127594264 mei as omskriuwing GJ350)