Zaterdag-openstelling 2019

Met ingang van zaterdag 20 april (t/m zaterdag 28 september) is it Gysbert Japicxhûs weer geopend op de zaterdag.

Tussen 11.00-15.00 uur verwelkomen wij u graag.

Nieuwe souvenirs in de winkel!

In de VVV Museumwinkel zijn prachtige souvenirs en kado’s verkrijgbaar. Friese dropjes, mokken, thee- en keukendoeken, cd’s, boeken, vlaggen, wimpels en nog veel meer. Ook kun je een mooie Friese kaart met tekst uitzoeken. Kom je snel eens langs voor een mooi Fries kado?

Weer open op zaterdag

It Gysbert Japicxhûs is sinds kort ook weer open op de zaterdag, voorlopig in ieder geval van 12.00-16.00 uur. Mogelijk worden deze tijden verruimd in de maanden juli en augustus. Houd hiervoor de site in de gaten.

VVV-agentschap in it Gysbert Japicxhûs

Sinds januari 2018 herbergt it Gysbert Japicxhûs een VVV-agentschap. Het VVV-agentschap heeft al vele gasten mogen ontvangen. Sinds 31 maart ook weer open op de zaterdag en daarmee 6 dagen per week geopend. Er zijn weer allerlei leuke nieuwe souvenirs aan het assortiment toegevoegd, kom eens een kijkje nemen. Van harte welkom!

Earste gearkomste foar de ‘Freonen fan Gysbert’!

De earste gearkomste foar de ‘freonen fan Gysbert’ wie op sneon 14 oktober yn it stedhûs fan Boalsert. Fan 10 oere ôf wiene de freonen wolkom en wie der in kopke kofje mei in stikje Fryske oranjekoeke yn de ‘Vierschaar’ fan it stedhûs.

It offisjele programma begûn krekt nei healwei alven. De foarsitter fan it bestjoer, Mw. W. Chr. Vroegindeweij, iepene dizze moaie dei. Letter krige dhr. Sylvester Adema (fan Adema architecten yn Boalsert) it wurd en hy hat ferteld oer de plannen mei it prachtige stedhûs fan Boalsert, de gearwurking mei ferskate ynstânsjes en natuerlik it plak foar Gysbert Japicx, Jacob Gysberts (de heit fan Gysbert) en de Fryske taal.

Sylvester Adema ljochtet de plannen ta.

Nei in twadde kopke kofje krigen we fan dhr. Jan van der Klis in prachtige rûnlieding troch it stedhûs. We krigen alle keamers te sjen en natuerlik koene we ek efkes yn de âldhiedskeamer terjochte.

Jan van der Klis fertelt oer it stedhûs

 

 

 

 

 

 

 

 

Fan healwei ienen of wie de ‘Vierschaar’ klearmakke foar de lunsj. Der wiene ferskate broadsjes, sûkerbôle, molke, sûpe en fruit foar de leafhebbers. It wie in prachtige moarn dêr’t de freonen ynformaasje krigen hawwe, mar se hawwe ek de tiid krigen om mei mekoar yn ‘e kunde te kommen.

lunsj yn ‘e Vierschaar

Middeis koene de freonen nei de útrikking fan de Gysbert Japicxpriis yn ‘e Martinitsjerke dêr’t de Gysbert Japicxpriis utrikt waard oan Eppie Dam foar syn bondel ‘Fallend Ljocht’. Hij krige de priis út hannen fan deputearre Sietske Poepjes.

Hindrik van der Meer hat de ‘Lytse Gysbert Japicxpriis’ útrikt oan Jens Zuiderbaan fan ‘ABBS de Fluessen’ te Oudega (De Fryske Marren). Hij krige de priis foar syn gedicht ‘Fakânsje’.

Dizze freonedei wie net mooglyk sûnder de meiwurking fan de gemeente Súdwest Fryslân, boade Paul Nota, de arsjitekt Sylvester Adema, rûnlieder Jan van der Klis en ûs eigen catering fersoarge troch Roswitha en Halbe. Tige tank hjirfoar!

Graach oant sjen!

Bestjoer Gysbert Japicxhûs

Dichter Eppie Dam ûntfangt Gysbert Japicxpriis 2017

Yn 1947 krige de no noch tige wurdearre dichter Obe Postma (1868-1963) de Gysbert Japicxpriis foar de dichtbondel It sil bestean. Santich jier letter, ôfrûne sneontemiddei 14 oktober, is troch deputearre Sietske Poepjes yn de Martinitsjerke fan Bolswert Eppie Dam dy heechste literêre priis fan Fryslân útrikt. “Syn namme nea yn uws gehûgnis stjert”, waard ea sein fan Gysbert Japicx (1603-1666).

Dichter Eppie Dam nimt Gysbert Japicxpriis yn ûntfangst foar syn bundel ‘Fallend Ljocht’

De namme fan Obe stiet takom jier op it gebou fan Lân fan Taal, mar de namme fan dichter Eppie Dam sil ek net gau yn it ferjitboek reitsje. Is der fan Gysbert mar ien dichtbondel, Obe Postma skreau acht en Eppie Dam achttjin.

 

 

 

It folsleine ferslach is te lêzen op: https://www.itnijs.frl/2017/10/fan-obe-nei-eppie-santich-jier-gysbert-japicxpriis/

 

Vrolijk project basisschool

Master Gysbert en Juf Gijsje vragen jullie mee te werken aan “De Blierste krante fan Fryslân” (Personages uit de musical ‘master Gysbert, inkele reis Sabeare’)

Betreft educatie basisschool, groep 5 t/m 8, opgave via ynfo@gysbertjapicx.nl. U ontvangt van ons een lesbrief en nog 6 korte filmpjes van Master Gysbert en Juf Gijsje. Zij vragen aan de leerlingen om bepaalde opdrachten uit te werken.

Succes!