Winnaars van de Lytse Gysbert Japicxpriis

Lytse Gysbert Japicxpriis 2017

Jens Zuiderbaan ontvangt ‘De Fear’ van Hindrik van der Meer voor het gedicht ‘Fakânsje’.

Fakậnsje

Kampeare             Kampfjoer

Boartsje                   Brún                       Barbecue

Swimme           Sinne                     Sile                     Strân

Frij

 Geschreven door Jens Zuiderbaan, leerling van ABBS de Fluessen te Oudega (Gemeente De Fryske Marren)

Jens zet zijn handtekening in het Gysbert Japicxhûs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht winnaars Lytse Gysbert Japicxpriis

2017           Jens Zuiderbaan met gedicht 'Fakânsje'
        ABBS de Fluessen te Oudega (DFM)

2015           Anne Veuger met gedicht 'Hjerst'
        OBS de Oudvaart te Sneek

2015           Michelle Zeilstra met gedicht 'Natuer'
        OBS de Oudvaart te Sneek

2013           Nynke Groenveld met gedicht 'Waar'
        CBS de Bron te Bolsward

2013           Jenske de Lange met gedicht 'Dreamen'
        CBS de Bron te Bolsward