Zaterdag-openstelling 2019

Met ingang van zaterdag 20 april (t/m zaterdag 28 september) is it Gysbert Japicxhûs weer geopend op de zaterdag.

Tussen 11.00-15.00 uur verwelkomen wij u graag.

Nieuwe souvenirs in de winkel!

In de VVV Museumwinkel zijn prachtige souvenirs en kado’s verkrijgbaar. Friese dropjes, mokken, thee- en keukendoeken, cd’s, boeken, vlaggen, wimpels en nog veel meer. Ook kun je een mooie Friese kaart met tekst uitzoeken. Kom je snel eens langs voor een mooi Fries kado?

Weer open op zaterdag

It Gysbert Japicxhûs is sinds kort ook weer open op de zaterdag, voorlopig in ieder geval van 12.00-16.00 uur. Mogelijk worden deze tijden verruimd in de maanden juli en augustus. Houd hiervoor de site in de gaten.

VVV-agentschap in it Gysbert Japicxhûs

Sinds januari 2018 herbergt it Gysbert Japicxhûs een VVV-agentschap. Het VVV-agentschap heeft al vele gasten mogen ontvangen. Sinds 31 maart ook weer open op de zaterdag en daarmee 6 dagen per week geopend. Er zijn weer allerlei leuke nieuwe souvenirs aan het assortiment toegevoegd, kom eens een kijkje nemen. Van harte welkom!

Dichter Eppie Dam ûntfangt Gysbert Japicxpriis 2017

Yn 1947 krige de no noch tige wurdearre dichter Obe Postma (1868-1963) de Gysbert Japicxpriis foar de dichtbondel It sil bestean. Santich jier letter, ôfrûne sneontemiddei 14 oktober, is troch deputearre Sietske Poepjes yn de Martinitsjerke fan Bolswert Eppie Dam dy heechste literêre priis fan Fryslân útrikt. “Syn namme nea yn uws gehûgnis stjert”, waard ea sein fan Gysbert Japicx (1603-1666).

Dichter Eppie Dam nimt Gysbert Japicxpriis yn ûntfangst foar syn bundel ‘Fallend Ljocht’

De namme fan Obe stiet takom jier op it gebou fan Lân fan Taal, mar de namme fan dichter Eppie Dam sil ek net gau yn it ferjitboek reitsje. Is der fan Gysbert mar ien dichtbondel, Obe Postma skreau acht en Eppie Dam achttjin.

 

 

 

It folsleine ferslach is te lêzen op: https://www.itnijs.frl/2017/10/fan-obe-nei-eppie-santich-jier-gysbert-japicxpriis/

 

Vrolijk project basisschool

Master Gysbert en Juf Gijsje vragen jullie mee te werken aan “De Blierste krante fan Fryslân” (Personages uit de musical ‘master Gysbert, inkele reis Sabeare’)

Betreft educatie basisschool, groep 5 t/m 8, opgave via ynfo@gysbertjapicx.nl. U ontvangt van ons een lesbrief en nog 6 korte filmpjes van Master Gysbert en Juf Gijsje. Zij vragen aan de leerlingen om bepaalde opdrachten uit te werken.

Succes!