Earste gearkomste foar de ‘Freonen fan Gysbert’!

De earste gearkomste foar de ‘freonen fan Gysbert’ wie op sneon 14 oktober yn it stedhûs fan Boalsert. Fan 10 oere ôf wiene de freonen wolkom en wie der in kopke kofje mei in stikje Fryske oranjekoeke yn de ‘Vierschaar’ fan it stedhûs.

It offisjele programma begûn krekt nei healwei alven. De foarsitter fan it bestjoer, Mw. W. Chr. Vroegindeweij, iepene dizze moaie dei. Letter krige dhr. Sylvester Adema (fan Adema architecten yn Boalsert) it wurd en hy hat ferteld oer de plannen mei it prachtige stedhûs fan Boalsert, de gearwurking mei ferskate ynstânsjes en natuerlik it plak foar Gysbert Japicx, Jacob Gysberts (de heit fan Gysbert) en de Fryske taal.

Sylvester Adema ljochtet de plannen ta.

Nei in twadde kopke kofje krigen we fan dhr. Jan van der Klis in prachtige rûnlieding troch it stedhûs. We krigen alle keamers te sjen en natuerlik koene we ek efkes yn de âldhiedskeamer terjochte.

Jan van der Klis fertelt oer it stedhûs

 

 

 

 

 

 

 

 

Fan healwei ienen of wie de ‘Vierschaar’ klearmakke foar de lunsj. Der wiene ferskate broadsjes, sûkerbôle, molke, sûpe en fruit foar de leafhebbers. It wie in prachtige moarn dêr’t de freonen ynformaasje krigen hawwe, mar se hawwe ek de tiid krigen om mei mekoar yn ‘e kunde te kommen.

lunsj yn ‘e Vierschaar

Middeis koene de freonen nei de útrikking fan de Gysbert Japicxpriis yn ‘e Martinitsjerke dêr’t de Gysbert Japicxpriis utrikt waard oan Eppie Dam foar syn bondel ‘Fallend Ljocht’. Hij krige de priis út hannen fan deputearre Sietske Poepjes.

Hindrik van der Meer hat de ‘Lytse Gysbert Japicxpriis’ útrikt oan Jens Zuiderbaan fan ‘ABBS de Fluessen’ te Oudega (De Fryske Marren). Hij krige de priis foar syn gedicht ‘Fakânsje’.

Dizze freonedei wie net mooglyk sûnder de meiwurking fan de gemeente Súdwest Fryslân, boade Paul Nota, de arsjitekt Sylvester Adema, rûnlieder Jan van der Klis en ûs eigen catering fersoarge troch Roswitha en Halbe. Tige tank hjirfoar!

Graach oant sjen!

Bestjoer Gysbert Japicxhûs

Dichter Eppie Dam ûntfangt Gysbert Japicxpriis 2017

Yn 1947 krige de no noch tige wurdearre dichter Obe Postma (1868-1963) de Gysbert Japicxpriis foar de dichtbondel It sil bestean. Santich jier letter, ôfrûne sneontemiddei 14 oktober, is troch deputearre Sietske Poepjes yn de Martinitsjerke fan Bolswert Eppie Dam dy heechste literêre priis fan Fryslân útrikt. “Syn namme nea yn uws gehûgnis stjert”, waard ea sein fan Gysbert Japicx (1603-1666).

Dichter Eppie Dam nimt Gysbert Japicxpriis yn ûntfangst foar syn bundel ‘Fallend Ljocht’

De namme fan Obe stiet takom jier op it gebou fan Lân fan Taal, mar de namme fan dichter Eppie Dam sil ek net gau yn it ferjitboek reitsje. Is der fan Gysbert mar ien dichtbondel, Obe Postma skreau acht en Eppie Dam achttjin.

 

 

 

It folsleine ferslach is te lêzen op: https://www.itnijs.frl/2017/10/fan-obe-nei-eppie-santich-jier-gysbert-japicxpriis/

 

Digitale nieuwsbrief is verzonden op 7 juli

Onze eerste nieuwsbrief is uit! Wilt u hem lezen, klik dan hier.

In deze nieuwsbrief een verslag van het openingsweekend van het ‘Gysbert Japicx jier’. Een inspirerend verhaal van ons bestuurslid Hindrik van der Meer, de agenda met de nog komende activiteiten en nog veel meer…. Veel leesplezier!

Wilt u de nieuwsbrief in het vervolg in uw mailbox ontvangen stuur dan even een mailtje naar ynfo@gysbertjapicx.nl onder vermelding van ‘Nijsbrief”.

 

Tekstwinkel nieuw uiterlijk!

Na 2 weken gesloten te zijn geweest voor een kleine interne opknapbeurt, is it Gysbert Japicxhûs weer fris geschilderd en vernieuwd geopend! Meer winkeloppervlak, gerestylede balie, meer ruimte voor producten.

U bent van harte welkom het resultaat te bekijken!

Hou de website in de gaten, hier verschijnen binnenkort foto’s.

Provincie zegt € 50.000,00 financiële steun toe voor organisatie 350e herdenkingsjaar Gysbert japicx

De provincie geeft 50.000 euro aan het Gysbert Japicxhûs in Bolsward, omdat het volgend jaar 350 jaar geleden is dat de beroemde Friese schrijver overleed. Japicx speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van het geschreven Fries en stond aan de basis van de huidige spelling van het Fries. Met de bijdrage van de provincie is de begroting van bijna 240.000 euro sluitend gemaakt.

Verschillende activiteiten staan voor 2016 op de rol. Zo zal er een kindermusical worden opgevoerd en zijn er speciale lezingen en wandelingen.

Bovendien zal Omrop Fryslân in samenwerking met het Gysbert Japicxhûs een documentaire maken over het leven en werk van de schrijver. Die zal worden uitgezonden op Omrop Fryslân en NPO1.

bron: Omrop Fryslân

Winnaars Lytse Gysbert Japicxpriis 2015

Op zaterdag, 10 oktober vond de tweede uitreiking van de Lytse Gysbert Japicx-priis plaats. Voor het eerst dit jaar was het onderdeel van het programma in de Martinikerk van Bolsward. De winnaars zijn:

  • Anne Veuger, OBS de Oudvaart te Sneek met haar gedicht “Hjerst”
  • Michelle Zeilstra, OBS de Oudvaart te Sneek met haar gedicht “Natuer”

Hindrik van der Meer heeft, als juryvoorzitter, de prijs uitgereikt aan de 2 winnaars. Vervolgens mochten zij mochten in de volle Martinikerk hun gedicht voordragen. Voor 2 niet-Fries sprekende dames een prachtige prestatie en de doelstelling is hiermee voor het Gysbert Japicxhûs ook bereikt. De leerlingen van groep 7/8 op een leuke en educatieve manier met de Friese taal bezig te laten zijn.  De dames ontvingen ‘De Fear fan Lytse Gysbert’, als eeuwige herinnering aan deze bijzondere dag.

Trofee

 

 

 

 

De fear is ontworpen door Kees Bijlsma, die dit ontwerp heeft gemaakt als student van de TU in Delft.