Earste gearkomste foar de ‘Freonen fan Gysbert’!

De earste gearkomste foar de ‘freonen fan Gysbert’ wie op sneon 14 oktober yn it stedhûs fan Boalsert. Fan 10 oere ôf wiene de freonen wolkom en wie der in kopke kofje mei in stikje Fryske oranjekoeke yn de ‘Vierschaar’ fan it stedhûs.

It offisjele programma begûn krekt nei healwei alven. De foarsitter fan it bestjoer, Mw. W. Chr. Vroegindeweij, iepene dizze moaie dei. Letter krige dhr. Sylvester Adema (fan Adema architecten yn Boalsert) it wurd en hy hat ferteld oer de plannen mei it prachtige stedhûs fan Boalsert, de gearwurking mei ferskate ynstânsjes en natuerlik it plak foar Gysbert Japicx, Jacob Gysberts (de heit fan Gysbert) en de Fryske taal.

Sylvester Adema ljochtet de plannen ta.

Nei in twadde kopke kofje krigen we fan dhr. Jan van der Klis in prachtige rûnlieding troch it stedhûs. We krigen alle keamers te sjen en natuerlik koene we ek efkes yn de âldhiedskeamer terjochte.

Jan van der Klis fertelt oer it stedhûs

 

 

 

 

 

 

 

 

Fan healwei ienen of wie de ‘Vierschaar’ klearmakke foar de lunsj. Der wiene ferskate broadsjes, sûkerbôle, molke, sûpe en fruit foar de leafhebbers. It wie in prachtige moarn dêr’t de freonen ynformaasje krigen hawwe, mar se hawwe ek de tiid krigen om mei mekoar yn ‘e kunde te kommen.

lunsj yn ‘e Vierschaar

Middeis koene de freonen nei de útrikking fan de Gysbert Japicxpriis yn ‘e Martinitsjerke dêr’t de Gysbert Japicxpriis utrikt waard oan Eppie Dam foar syn bondel ‘Fallend Ljocht’. Hij krige de priis út hannen fan deputearre Sietske Poepjes.

Hindrik van der Meer hat de ‘Lytse Gysbert Japicxpriis’ útrikt oan Jens Zuiderbaan fan ‘ABBS de Fluessen’ te Oudega (De Fryske Marren). Hij krige de priis foar syn gedicht ‘Fakânsje’.

Dizze freonedei wie net mooglyk sûnder de meiwurking fan de gemeente Súdwest Fryslân, boade Paul Nota, de arsjitekt Sylvester Adema, rûnlieder Jan van der Klis en ûs eigen catering fersoarge troch Roswitha en Halbe. Tige tank hjirfoar!

Graach oant sjen!

Bestjoer Gysbert Japicxhûs

Vrolijk project basisschool

Master Gysbert en Juf Gijsje vragen jullie mee te werken aan “De Blierste krante fan Fryslân” (Personages uit de musical ‘master Gysbert, inkele reis Sabeare’)

Betreft educatie basisschool, groep 5 t/m 8, opgave via ynfo@gysbertjapicx.nl. U ontvangt van ons een lesbrief en nog 6 korte filmpjes van Master Gysbert en Juf Gijsje. Zij vragen aan de leerlingen om bepaalde opdrachten uit te werken.

Succes!

Help pake en beppe de vakantie door….

Tijdens vakanties logeren kinderen vaak bij hun grootouders of willen de grootouders een leuk dagje uit met hun kleinkinderen. Voor de pakes en beppes kan het soms moeilijk zijn iets leuks te bedenken om samen met de kleinkinderen te doen. Museumfederatie Fryslân organiseert daarom samen met de Friese musea en archieven de activiteitenweek ‘Help Pake & Beppe de vakantie door’. Vanaf februari is op deze website een overzicht van alle activiteiten te vinden!

In de voorjaarsvakantie doen veel musea in Friesland weer mee aan de activiteitenweek ‘Help pake en beppe de vakantie door!’. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar hebben in deze week gratis toegang op vertoon van een pake of beppe (of andere volwassene). Elk deelnemend museum organiseert leuke activiteiten die jong en oud in contact brengen met cultureel erfgoed in Friesland.

It Gysbert Japicxhûs organiseert een tweetal stadswandelingen door het prachtige historische Bolsward en brengt u langs Martinikerk, Broerekerk, Stadhuis van Bolsward, Titus Brandsma museum en bibliotheek. Op enkele lokaties mag u naar binnen en is een kleine activiteit voor zowel jong als oud, met misschien wel een kleine versnapering! De wandeling start in het Gysbert Japicxhûs en u hoeft zich niet aan te melden, kunt u gewoon 5 minuten voor aanvang melden bij de balie (Wipstraat 6, Bolsward). De kosten bedragen € 5,00 per persoon en natuurlijk is de jongere t/m 12 jaar op vertoon van een pake en/of beppe (of andere volwassene) gratis!

Wanneer:

  • Woensdag, 22 februari om 10.30 uu
  • Donderdag, 23 februari om 14.00 uur

Voor meer deelnemende musea en ander activiteiten verwijzen wij u naar: www.museum.frl

 

Digitale nieuwsbrief is verzonden op 7 juli

Onze eerste nieuwsbrief is uit! Wilt u hem lezen, klik dan hier.

In deze nieuwsbrief een verslag van het openingsweekend van het ‘Gysbert Japicx jier’. Een inspirerend verhaal van ons bestuurslid Hindrik van der Meer, de agenda met de nog komende activiteiten en nog veel meer…. Veel leesplezier!

Wilt u de nieuwsbrief in het vervolg in uw mailbox ontvangen stuur dan even een mailtje naar ynfo@gysbertjapicx.nl onder vermelding van ‘Nijsbrief”.

 

21 mei – Feestelijke opening Gysbert Japicxjaar

Zaterdag 21 mei wordt het 350e Gysbert Japicxjaar feestelijk geopend in de Martinikerk te Bolsward.

266px-Martinikerk_BolswardWij herdenken dat 350 jaar geleden, in 1666, deze Friese dichter overleed. Met een rijk programma eren wij Gysbert Japicx als historisch persoon, de wijze waarop wij door de eeuwen heen hem en zijn werk interpreteren. Met vertegenwoordigers uit verschillende sectoren van de Friese maatschappij zullen wij stilstaan bij de betekenis van Gysbert voor Fryslân van vandaag en morgen.

Het programma bestaat onder andere uit:
Minicolleges van Abbelkader Benali, Sietske Poepjes, Henry Baron en Meindert Reitsma.
– Een paneldiscussie met Oeds Westerhof, Sigrid Kingma, Wilhelmina Vroegindeweij, Jan Kroon, Tryntsje van der Veer en Sybren Posthumus.
Liederen en muziek van Hans Wempe, Simone de Witte, Sybo Boersma, Janneke Overal en het Gysbert Japicxkoor ad hoc.

Gysbert als inspiratie voor Fryslân!

Vanaf 14.30 uur is er eerst gelegenheid voor een kopje thee of koffie.

Een initiatief van het Gysbert Japicxhûs en Tresoar.

‘1e Dei fan de Fryske Letterkunde’ over Gysbert Japicx – 7 oktober

Dei fan ’e Fryske Letterkunde

De Fryske literatuer as neilittenskip fan Gysbert Japix

 Op vrijdag 7 oktober 2016 is het 350 jaar geleden dat het testament van de ‘Friese Shakespeare’ Gysbert Japix werd voorgelezen. De Fryske Akademy grijpt die gelegenheid aan om in Leeuwarden de eerste Dag van de Friese Letterkunde te organiseren.

 De dag wordt geopend door classicus en dichter Piet Gerbrandy, die een lezing zal houden over de vraag wat Gysbert Japix de moderne lezer te bieden heeft. Gerbrandy is bekend van zijn dichtwerk en zijn onderhoudende essays en recensies over poëzie en over de literatuur van de oude Grieken en Romeinen.

De Dag van de Friese Letterkunde wil niet alleen een podium zijn voor het verspreiden van kennis over de Friese literatuur en letterkunde, maar ook een gelegenheid om het netwerk te verstevigen, zowel van kenners van de Friestalige letteren als kenners van Nederlandse of anderstalige letteren. Op de Dag is ook ruimte voor discussie over manieren om de kennis van Friese literatuur te verbreden en te vergroten.

Het volledige programma zal over een paar weken op www.fryske-akademy.nl/letterkundedei worden gepubliceerd.

De Dag van de Friese Letterkunde is een samenwerking van de Fryske Akademy met Tresoar, Afûk, tijdschrift De Moanne en het lectoraat Fries en meertaligheid van de NHL Hogeschool en vindt plaats in het kader van het 350ste herdenkingsjaar Gysbert Japix.

Help Pake en Beppe de vakantie door….

Op vertoon van een Pake en/of Beppe kunnen de kinderen gratis het museum bezoeken. Voor de kinderen is er een prachtige, speciaal ontwikkelde, museumtour. Door het uitvoeren van 10 opdrachten neemt “Lytse Gysbert’ je mee door het museum en maak je kennis met Gysbert Japicx.

Wie was hij?cropped-favicon.png

Waarom is hij zo belangrijk?        

Wat maakte hij mee in zijn leven?

Weet jij wat de ‘zwarte dood’ is? 

 

Verder een speciale opdracht voor de kinderen in het kader van “Help Pake en Beppe de vakantie door”. Door het stellen van slechts 2 vragen……  schrijf je een gedicht!

Help Pake en Beppe de vakantie door, museumfederatie.
Help Pake en Beppe de vakantie door, initiatief van museumfederatie Fryslân.

 

De mooiste gedichten vind je terug op de website van het Gysbert Japicxhûs. Doe dus mee en houd de website in de gaten!