Digitale nieuwsbrief is verzonden op 7 juli

Onze eerste nieuwsbrief is uit! Wilt u hem lezen, klik dan hier.

In deze nieuwsbrief een verslag van het openingsweekend van het ‘Gysbert Japicx jier’. Een inspirerend verhaal van ons bestuurslid Hindrik van der Meer, de agenda met de nog komende activiteiten en nog veel meer…. Veel leesplezier!

Wilt u de nieuwsbrief in het vervolg in uw mailbox ontvangen stuur dan even een mailtje naar ynfo@gysbertjapicx.nl onder vermelding van ‘Nijsbrief”.

 

Nieuwsbrief Gysbert Japicx

Vandaag worden er ‘huis-aan-huis’ in Bolsward een kleine 5000 nieuwsbrieven bezorgd. In deze nieuwsbrief is aandacht voor de programmering van dit bijzondere jaar. Het is in 2016 namelijk 350 jaar geleden dat Gysbert Japicx stierf. Wij herdenken dit, samen met Tresoar, en organiseren een aantal activiteiten in Bolsward.

Deze nieuwsbrief is de eerste editie en tevens de laatste die fysiek zal verschijnen. In het vervolg zal deze alleen digitaal worden verstrekt. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar ynfo@gysbertjapicxhûs.nl onder vermelding van “nieuwsbrief”.

Ook wordt er aandacht besteed aan “Freon fan Gysbert”, voor een bedrag van minimaal € 17,50 per jaar steunt u het Gysbert Japicxhûs en dit levert u ook nog wat op….  U kunt zich hiervoor aanmelden op ynfo@gysbertjapicxhûs.nl onder vermelding van “Freon”.

21 mei – Feestelijke opening Gysbert Japicxjaar

Zaterdag 21 mei wordt het 350e Gysbert Japicxjaar feestelijk geopend in de Martinikerk te Bolsward.

266px-Martinikerk_BolswardWij herdenken dat 350 jaar geleden, in 1666, deze Friese dichter overleed. Met een rijk programma eren wij Gysbert Japicx als historisch persoon, de wijze waarop wij door de eeuwen heen hem en zijn werk interpreteren. Met vertegenwoordigers uit verschillende sectoren van de Friese maatschappij zullen wij stilstaan bij de betekenis van Gysbert voor Fryslân van vandaag en morgen.

Het programma bestaat onder andere uit:
Minicolleges van Abbelkader Benali, Sietske Poepjes, Henry Baron en Meindert Reitsma.
– Een paneldiscussie met Oeds Westerhof, Sigrid Kingma, Wilhelmina Vroegindeweij, Jan Kroon, Tryntsje van der Veer en Sybren Posthumus.
Liederen en muziek van Hans Wempe, Simone de Witte, Sybo Boersma, Janneke Overal en het Gysbert Japicxkoor ad hoc.

Gysbert als inspiratie voor Fryslân!

Vanaf 14.30 uur is er eerst gelegenheid voor een kopje thee of koffie.

Een initiatief van het Gysbert Japicxhûs en Tresoar.

‘1e Dei fan de Fryske Letterkunde’ over Gysbert Japicx – 7 oktober

Dei fan ’e Fryske Letterkunde

De Fryske literatuer as neilittenskip fan Gysbert Japix

 Op vrijdag 7 oktober 2016 is het 350 jaar geleden dat het testament van de ‘Friese Shakespeare’ Gysbert Japix werd voorgelezen. De Fryske Akademy grijpt die gelegenheid aan om in Leeuwarden de eerste Dag van de Friese Letterkunde te organiseren.

 De dag wordt geopend door classicus en dichter Piet Gerbrandy, die een lezing zal houden over de vraag wat Gysbert Japix de moderne lezer te bieden heeft. Gerbrandy is bekend van zijn dichtwerk en zijn onderhoudende essays en recensies over poëzie en over de literatuur van de oude Grieken en Romeinen.

De Dag van de Friese Letterkunde wil niet alleen een podium zijn voor het verspreiden van kennis over de Friese literatuur en letterkunde, maar ook een gelegenheid om het netwerk te verstevigen, zowel van kenners van de Friestalige letteren als kenners van Nederlandse of anderstalige letteren. Op de Dag is ook ruimte voor discussie over manieren om de kennis van Friese literatuur te verbreden en te vergroten.

Het volledige programma zal over een paar weken op www.fryske-akademy.nl/letterkundedei worden gepubliceerd.

De Dag van de Friese Letterkunde is een samenwerking van de Fryske Akademy met Tresoar, Afûk, tijdschrift De Moanne en het lectoraat Fries en meertaligheid van de NHL Hogeschool en vindt plaats in het kader van het 350ste herdenkingsjaar Gysbert Japix.