‘1e Dei fan de Fryske Letterkunde’ over Gysbert Japicx – 7 oktober

Dei fan ’e Fryske Letterkunde

De Fryske literatuer as neilittenskip fan Gysbert Japix

 Op vrijdag 7 oktober 2016 is het 350 jaar geleden dat het testament van de ‘Friese Shakespeare’ Gysbert Japix werd voorgelezen. De Fryske Akademy grijpt die gelegenheid aan om in Leeuwarden de eerste Dag van de Friese Letterkunde te organiseren.

 De dag wordt geopend door classicus en dichter Piet Gerbrandy, die een lezing zal houden over de vraag wat Gysbert Japix de moderne lezer te bieden heeft. Gerbrandy is bekend van zijn dichtwerk en zijn onderhoudende essays en recensies over poëzie en over de literatuur van de oude Grieken en Romeinen.

De Dag van de Friese Letterkunde wil niet alleen een podium zijn voor het verspreiden van kennis over de Friese literatuur en letterkunde, maar ook een gelegenheid om het netwerk te verstevigen, zowel van kenners van de Friestalige letteren als kenners van Nederlandse of anderstalige letteren. Op de Dag is ook ruimte voor discussie over manieren om de kennis van Friese literatuur te verbreden en te vergroten.

Het volledige programma zal over een paar weken op www.fryske-akademy.nl/letterkundedei worden gepubliceerd.

De Dag van de Friese Letterkunde is een samenwerking van de Fryske Akademy met Tresoar, Afûk, tijdschrift De Moanne en het lectoraat Fries en meertaligheid van de NHL Hogeschool en vindt plaats in het kader van het 350ste herdenkingsjaar Gysbert Japix.