Winnaars van de Lytse Gysbert Japicxpriis

Winnaars van de Lytse Gysbert Japicxpriis

2015

Winnend gedicht 2015
Anne Veuger, winnaar Lytse Gysbert Japicxpriis 2015.        OBS De Oudvaart te Sneek.

Hjerst

de beammen litte har blêden falle

strûken fertoarkje

op strjitte lizze blêden

yn ‘e hûs is ’t gesellich

mar hjir net

der stean bern om my hinne

doch fiel ik my

alinne

 

Natuer

Fluitsjende fûgels

winnaar lytse gysbert japicxpriis
Michelle Zeilstra, winnaar Lytse Gysbert Japicxpriis 2015. OBS de Oudvaart te Sneek

it moaie gers

de dravende hynders

ik woe dat ik dêr wie

dan koe ik

fluitsje as de fûgels

en drave

yn it gers

 

 

2013

Nynke Groenveld, winnaar van de Lytse Gysbert Japicxpriis 2013.                                                               CBS de Bron te Bolsward.

Waar

Flakby in mar

In bats wetter op my

Dweiltrochwiet

Ik ha it der hielendal mei hân

Ik seach nei de loft

En sykhelle djip..

Droech!

Jenske de Lange, winnaar van de Lytste Gysbert Priis 2013.                                                                       CBS de Bron te Bolsward.

Dreamen

Ik soe dreame wolle

Dat ik in superfluch bist wie

Dan soe ik flechtsje

Foar de oarloch

gysbertlacht kopieFlechtsje foar mishanneling

Of oare stomme dingen.

Ik soe ek mar ien ding hawwe wolle.

Witst wat?

In hoefizer!

Dan koe ik alle gelok opfange